Kind & Jeugd

Zorgen en problemen

Het leven van een kind kan al best moeilijk of ingewikkeld zijn. Als jongere kunnen er veel uitdagingen op je pad komen. Als ouder vraag je je regelmatig af: Waar doe ik goed aan? Wat heeft mijn kind nodig?

Wij zijn er om kinderen, jongeren, ouders en scholen te ondersteunen bij allerlei vraagstukken die zorgen voor moeilijkheden en problemen in het dagelijks leven. Ook bij zorgen omtrent de ontwikkeling, opvoeding of leersituatie van je kind kan je bij ons terecht.

Voorbeelden van hulpvragen:

Kinderen

Het lukt me niet om in slaap te vallen

Ik mis mijn moeder als ik bij mijn vader ben

Op school voel ik me vaak verdrietig en heb ik buikpijn

Andere kinderen pesten mij

Ik heb last van mijn boosheid

Jongeren

Er is iets dat ik graag met mijn ouders wil bespreken, maar ik weet niet hoe

Ik kan me niet concentreren op mijn schoolwerk

Ik ben vaak zo zenuwachtig voor toetsen

Ik voel me zo rot door de scheiding van mijn ouders

Ik vind mezelf niet de moeite waard

Ouders

Mijn kind wil niet naar school

In ons gezin is zo veel ruzie

Hoe zorg ik ervoor dat drukke momenten in het gezin soepel verlopen

Mijn kind slaapt zo slecht

Onze kinderen luisteren niet goed

Mijn kind ontwikkelt zich niet zoals andere kinderen

Intake en plan van aanpak

Door middel van één of meerdere intakegesprekken proberen we een goed beeld te krijgen van de problemen waar jullie tegenaan lopen in het dagelijks leven. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het kind zelf, ook ouders en leerkrachten worden hierbij betrokken. Vervolgens doen wij een voorstel voor diagnostiek en/of behandeling en wordt er samen een plan van aanpak met doelen opgesteld. Wij vinden het daarbij belangrijk om uit te gaan van wat een kind (en zijn omgeving) wél kan en van daaruit te werken aan de dingen die moeilijk gaan.

Alles wat aandacht krijgt, groeit

Orthopedagogiek

Voor wie is orthopedagogiek?

Orthopedagogiek is voor kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders of verzorgers, die problemen ervaren bij het kind zelf, in het gezin of in de leeromgeving.

 

Wat is orthopedagogiek?

Orthopedagogiek is een specialisatie binnen de pedagogiek die zich richt op het onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren, die problemen hebben in hun ontwikkeling of zich bevinden in een moeilijke (opvoed-)situatie.
‘Ortho’ is het Griekse woord voor ‘recht’ en ‘pedagogie’ betekent ‘opvoeding’. Letterlijk vertaald is een orthopedagoog dus iemand die de opvoeding probeert ‘recht’ te zetten.
Om de problemen te begrijpen kijken we altijd naar de context: wat is er met dít kind, in dít gezin, in déze situatie? Hoe kunnen we dit kind, of deze jongere en zijn gezin helpen?

Wie is mijn orthopedagoog?

Judith Arnoldus, Anique Noordzij

Diagnostiek

Voor wie is diagnostiek?

Als je als kind of jongere vastloopt in het leven, bijvoorbeeld in je ontwikkeling of op sociaal gebied, maar het is niet precies duidelijk waardoor dit komt, dan kan diagnostiek helpend en verhelderend zijn voor jou en je omgeving.

Wat is diagnostiek?

Bij diagnostiek willen we zo nauwkeurig mogelijk vaststellen waar je psychische klachten vandaan komen. Door middel van een psychodiagnostisch onderzoek kan je erachter komen wat er precies aan de hand is en waar jouw klachten en problemen vandaan komen. Er zijn verschillende soorten onderzoeken, bijvoorbeeld een persoonlijkheidsonderzoek, intelligentieonderzoek of een ontwikkelingsonderzoek.
Met de uitkomst van het onderzoek kunnen wij een goed advies geven over eventuele behandeling en/of begeleiding.

Wie is mijn behandelaar?

Diagnostiek wordt uitgevoerd door onze diagnostisch medewerker (Karin Stam) of een van onze psychologen

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Voor wie is Cognitieve Gedragstherapie?

In de meeste gevallen is deze vorm van behandeling geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Het is bij deze therapie belangrijk dat een kind zijn gedachten onder woorden kan brengen, dat wat hem of haar bezighoudt en daarnaast ook emoties kan herkennen en gebeurtenissen kan benoemen.

Wat is Cognitieve Gedragstherapie?

Cognitieve Gedragstherapie richt zich op het veranderen van zowel denkpatronen als gedragspatronen. Het uitgangspunt bij cognitieve therapie is dat de gebeurtenissen zélf niet zozeer boosheid, somberheid, verdriet of angst veroorzaken, maar dat de gedachten die de gebeurtenis oproepen hiervoor zorgen. Naast negatieve gedachten is wat je dóet ook van invloed op hoe je je voelt. Als je je somber voelt en daardoor bepaalde zaken steeds uit de weg gaat, versterkt dit je depressie in plaats van dat deze vermindert. Bij Cognitieve Gedragstherapie gaan we kijken naar welk gedrag en welke gedachten niet werken voor jou en gaan we oefenen met nieuw gedrag en helpende gedachten.

Wie is mijn behandelaar?

Herman Hulleman, Marieke Kaspers, Anique Noordzij, Judith Arnoldus

 

EMDR

Voor wie is EMDR?

EMDR is een therapie voor kinderen en jongeren die iets hebben meegemaakt, een traumatische of schokkende ervaring, en daar in het dagelijks leven last van blijven houden. Dit kan zijn een ernstig ongeval, een geweldsincident, ernstige ziekte of bij verlies van bijvoorbeeld een familielid. Als je last blijft houden van deze ingrijpende gebeurtenis kan zich dat onder andere uiten in woedeaanvallen, gedragsproblemen, slaapproblemen, somberheid, angst, paniek of concentratieproblemen.

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Wat we hiermee doen is de herinnering aan jouw trauma laten vervagen, door je werkgeheugen in je brein af te leiden. Tijdens de EMDR-therapie haal je een pijnlijke herinnering op. Op het moment dat je de herinnering levendig voor je ziet, heb je hem in jouw werkgeheugen geplaatst. Aan de hand van oogbewegingen wordt geprobeerd het trauma opnieuw te verwerken. Door de afleiding raakt het werkgeheugen vol en de nare herinnering verliest langzaam zijn emotionele lading.

Wie is mijn behandelaar?

Herman Hulleman, Anique Noordzij

Ambulante begeleiding

Voor wie is ambulante begeleiding?

Onze ambulante begeleiding zetten wij vaak in bij jongeren. Doordat onze ambulant begeleider in de thuissituatie komt, is er automatisch ook contact met andere gezinsleden. Zij kunnen op deze manier makkelijk betrokken worden bij de begeleiding.

Wat is ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding houdt in dat de begeleiding plaatsvindt op de plek waar je de hulp nodig hebt. Meestal is dat in de thuissituatie, maar het kan ook op school zijn.
Dit betekent dus dat de begeleider naar jou toe komt, in plaats van dat je naar de praktijk komt. We gaan in gesprek over wat je graag anders zou willen en we gaan onderzoeken wat je, in plaats van het probleem, wilt ervaren. Je wilt je bijvoorbeeld anders voelen, minder angstig, somber of onzeker. Dan gaan we samen op zoek naar wat jij nodig hebt om je weer goed te voelen.
Het kan ook zijn dat je nog wat dingen moet leren, daarbij helpen we je graag op weg.

Wie is mijn behandelaar?

Martijn Kostense, Judith Arnoldus

Systeemtherapie

Voor wie is contextuele systeemtherapie?

Als je kind probleemgedrag laat zien, kan het zijn dat dit mede veroorzaakt wordt doordat een ander gezinslid worstelt met persoonlijke- of relationele problemen. Deze vorm van therapie zetten wij dus regelmatig in bij gezinnen.

Wat is contextuele systeemtherapie?

Bij contextuele systeemtherapie wordt het leven, het systeem, waarbinnen jij of je kind opgroeit als uitgangspunt gezien. Jouw problemen en levensvragen staan niet los van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. Er is een onlosmakelijke verbondenheid met je partner, kinderen, ouders, grootouders en andere belangrijke (familie)relaties. Bij contextuele therapie kijken we hoe we vicieuze cirkels kunnen doorbreken om zo een verandering te realiseren. Zodat je in het hier en nu meer vanuit balans en in verbinding kan leven.

Wie is mijn systeemtherapeut?

Marlies Hendrikse

Rouw- en verliestherapie

Voor wie is rouw- en verliestherapie?

Er kunnen ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden in het leven van je kind of gebeurtenissen die het hele gezin raken. Er zijn veel vormen van verlies en rouw, je kan denken aan een echtscheiding, ziekte of overlijden, een verhuizing of pesten. Deze vorm van therapie is voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wat is rouw- en verliestherapie?

Verlies kan zich op allerlei manieren aandienen en iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. We hebben allemaal onze eigen ervaringen, gevoelens en gevoeligheden. In gesprek met jullie als ouder wordt de vraag helder en gaan we samen op pad. Samen onderzoeken we wat voor jullie werkt in de coaching of therapie. We werken contextueel en systeemgericht en kijken dus ook naar de invloed van de omgeving. Soms gaat het verdriet voorbij de woorden, dan kunnen we creatieve werkvormen en lichaamsgerichte oefeningen inzetten. Door te doen, te ervaren en te voelen gaat de gestolde rouw weer stromen.

Wie is mijn rouw- en verliestherapeut?

Marjan van ‘t Spijker

Muziektherapie

Voor wie is muziektherapie?

Muziektherapie is een therapievorm voor kinderen van 4 t/m 14 jaar, die kampen met problemen op sociaal-, emotioneel-, cognitief-, lichamelijk-, sensorisch- of gedragsmatig gebied. Als het om verstandelijke beperking gaat, kunnen kinderen of volwassenen ouder zijn.

Wat is muziektherapie?

Muziektherapie is een non-verbale therapievorm, waarbij muziek het middel is om mensen te helpen met hun problemen. Muziek heeft invloed op mensen. Het kan herinneringen oproepen, blij maken, in beweging zetten, ontspannen, aanraken, ontroeren, communicatie en ontwikkeling op gang brengen, etc. Binnen muziektherapie wordt deze invloed van muziek gebruikt om een verandering in gedrag, gevoel en/of emotie in gang te zetten.

Wie is mijn muziektherapeut?

Marieke Franken

Speltherapie

Voor wie is speltherapie?

Speltherapie is ontwikkeld voor kinderen van 4 t/m 14 jaar, waarbij sprake is van een gestagneerde ontwikkeling of problemen van persoonlijke aard. Een stagnatie in de ontwikkeling van het kind kan komen door een traumatische ervaring of door sociale en/of emotionele problemen. Als het om verstandelijke beperking gaat, kunnen kinderen of volwassenen ouder zijn.

Wat is speltherapie?

Spel is de taal van het kind, via het spelen vertellen zij wat er in hen omgaat. Het spel geeft het kind de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. Speltherapie is een vorm van psychotherapie ontwikkeld voor kinderen, om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen en problemen op te lossen. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven. Spel biedt kinderen een veilige manier om uit te proberen hoe de wereld in elkaar steekt en hoe zij daar het beste mee kunnen omgaan. In het spel kunnen kinderen ook laten zien wat hen overweldigt of overkomt. Zo kunnen ze conflicten in relatie met zichzelf en anderen uitspelen.

Wie is mijn speltherapeut?

Marieke Franken, Nanda Schouten

E-Health

Wat is e-Health?

Het is mogelijk om een deel van je behandeling online te doen. Daarbij werken wij met e-Health modules van Therapieland. In deze online omgeving wordt een programma voor je klaargezet, passend bij jouw klachten. Je kan daar in je eigen tempo en op het moment dat het jou uitkomt aan de slag met opdrachten, je kan er filmpjes bekijken en informatie nalezen.

Wie is mijn behandelaar?

Herman Hulleman, Aernoud van der Knoop, Anique Noordzij

Wat kunnen wij voor jou betekenen? We horen het graag!

Bij Praktijk Gewoonbyzonder proberen wij contacten zo laagdrempelig mogelijk te houden. Heb je vragen, of wil je je aanmelden, laat het ons weten.